torsdag 11. april 2024

Dette må du vite om barnevernloven

StoppBarnevernet.com
Lov om barneverntjenester er en norsk lov av 17. juli 1992, og som trådte i kraft 1. januar 1993. Den har angivelig som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevern i Norge forsøkes legalisert i domstolene ved hjelp av Lov om barneverntjenester (barnevernloven). Men Barnevernloven er underlagt Menneskerettsloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) som er innlemmet i Grunnloven.

Barnevernloven er likevel det juridiske instrumentet som genererer nye kunder til barnevernskonsulenter og saksbehandlere i barnevernet i Norge. Dette gjøres ved å ta barn fra foreldre og gi barna til andre mot økonomisk belønning.

Men det er ikke sikkert barnevernet er ferdig med å "verne" barnet selv etter det er fylt 18 år. Barnevernloven regulerer også barnevernets oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn i overgangen til en voksentilværelse.

Merk at mye av det som praktiseres i barnevernet og domstolene i Norge med bakgrunn i barnevernloven er i strid med menneskerettighetene.