fredag 23. oktober 2020

Utelukking av deltaker i ansvarlig selskap

Problemer med medeier?

Et særtrekk ved ansvarlig selskap er at deltakerne i flere sammenhenger står i et avhengighetsforhold til hverandre. Sentralt står det forhold at deltakeren ofte er solidarisk ansvarlige for selskapsgjelden. Avhengighetsforholdet nødvendiggjør krav om lojal opptreden. I tillegg må det være muligheter for utelukking av deltakere som vanskelig gjør muligheten for å nå selskapets formål. I det følgende vil det gjøres rede for selskapets muligheter for utelukking av en selskapsdeltaker.

Utelukking av en selskapsdeltaker: Etter selskapsloven § 2-36 kan selskapsmøtet treffe beslutning om utelukking av en deltaker. Beslutningen krever oppslutning fra «samtlige som har stemmerett», jf § 2-12. Dette innebærer et krav om enstemmighet blant de som har stemmerett. Den som kravet er rettet mot kan ikke ta del i beslutningen. Selskapsmøtet er imidlertid begrenset til å treffe beslutning om utelukking i visse tilfeller. For det første kan det treffes beslutning om utelukking når det er når det er åpnet «konkurs eller offentlig akkordforhandling i deltakerens bo», eller han for øvrig er «ute av stand til å dekke sine forpliktelser».

Dette er begrunnet med det personlige ansvar deltakeren har for selskapets forpliktelser. I de nevnte tilfellene vil ikke deltaker lenger være i stand til å dekke sine forpliktelser og hans ansvar vil i praksis være illusorisk. Videre vil selskapet kunne treffe beslutning om utelukking dersom deltakeren har krenket selskapsforholdet «vesentlig ved mislighold». Kravet om mislighold innebærer at aksjeeier må ha handlet i strid med selskapskontrakten eller loven. Videre må dette kontraktsbruddet krenke selskapsforholdet «vesentlig». Dette innebærer at ikke ethvert kontraktsbrudd gir grunnlag for utløsning. Selskapsforholdet må bli påvirket i betydelig grad. Typisk vil dette være illojal opptreden eller myndighetsmisbruk.

Til slutt vil selskapsmøtet kunne treffe beslutning om utelukking i de tilfellene hvor «tungtveiende grunner» tilsier det. Dette vilkåret er ment å fange opp de tilfellene hvor det vil være urimelig at deltaker skal kunne fortsette å bli i selskapsforholdet. Vurderingen er konkret og det er opp til selskapsmøtet å avgjøre om det foreligger tungtveiende grunner i det enkelte tilfellet.

De andre forholdene som gir grunnlag for utelukking kan imidlertid fungere som retningslinjer for når det foreligger slike tungtveiende grunner. Etter disse forholdene må det sies å kreve særskilte grunner for å kunne utløse en aksjeeier. En tilsvarende terskel må anvendes i vurderingen av om det foreligger tungtveiende grunner.

Om du trenger bistand i forbindelse med utelukking av deltaker i et ANS ta kontakt med selskapsrett advokater.